ရန္ကုန္တြင္ Team building ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ နည္းအသစ္မ်ား။

Escape Room ဂိမ္ကစားနည္းတြင္ Team building ျပဳလုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ စဥ္းစားဖူးပါသလား

Breakout မွာ Team building !!!
ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္မလဲ ??

ကစားသူ ၂ ေယာက္မွ ၈ ေယာက္အထိ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီ ဖြဲ႕ျပီး မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အခန္းေရြးခ်ယ္၍ ကစားႏိုင္ပါသည္။
ဂိမ္းမစတင္ခင္ မစ္ရွင္ေအာင္ျမင္ေအာင္ အကူအညီေပးႏိုင္ေသာ ကာရိုက္တာ ၈ မ်ဳိးအနက္မွ မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ရာ ကာရိုက္တာကို ေရြးခ်ယ္ပါသည္။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဂိမ္းအခန္းအလိုက္ ရွိေသာ မစ္ရွင္မ်ားေအာင္ ျမင္ေအာင္ ဂိမ္းကစားသူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ေရာ ကိုယ္ေရာ အားစိုက္ထုတ္၍ ကစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
မစ္ရွင္တိုင္းတြင္ အခ်ိန္တစ္နာရီသတ္မွတ္ေပးထားျပီး အျမန္ဆံုး ေအာင္ျမင္ေသာ အဖြဲ႕မွ အႏိုင္ရရွိမည္။

Breakout တြင့္ ဘာေၾကာင့္ Team building ျပဳလုပ္သင့္သလဲ။

အဖြဲ႕လိုက္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး တိုးတက္ျပီး ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္ေစႏိုင္ပါသည္။
အရန္းလဲတန္ !!! တစ္ေယာက္ကို အနဲဆုံး ၁၃၆၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ကစားႏိုင္ပါသည္။
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္လည္း ကစားႏိုင္မွာေနာ္
T&C Applies

Section 2

COOPERATE ႏႈန္းထားမ်ားကို အခုပဲ စံုစမ္းလိုက္ပါ

Breakout Yangon သည္ Myanmar Plaza ဒုတိယထပ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။