ရမ္းဘရင္န္႔ စစ္ပြဲ

Breakout Theme Room - War For Rembrandt၁၉၄၂ ခုႏွစ္က ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ န်ဴအီ ဗို သမၼဂ နဲ႔ ေဟဆယ္ သမၼဂ အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ Rembrandt စစ္ပြၸဲ ေၾကာင့္ ကမာၻျကီးကို ေဒသႀကီး ၂ ခု အျဖစ္ ကြဲသြားေစတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံက ပန္းခ်ီ ပန္းပု အႏုပညာ ႏွင့္ စာေပ ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ၿပီး တစ္ဖက္က ဒီပညာရပ္ေတြကို အသံုးခ် ခ်ယ္လွယ္ၿပီး တစ္ကမာၻလံုး အုပ္စိုးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ႀကိဳးစားေနတယ္။ ေဟဆယ္ သမၼဂ ႏိုင္ငံက မတရားသိမ္းပိုက္ ထားတဲ့ ေရွး ေဟာင္းပစၥည္းေတြကို သခ်ိဳင္းလြင္ျပင္ ရထားလို႔ ေခၚတဲ့ လ်ိဳ႕ဝွက္ ေျမေအာက္ရထား ဘူတာရံုမွာ သိုေလွာင္ထားတယ္။သင့္အေနနဲ႔ စာေပ ႏွင့္ အႏုပညာ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးကို ယံုၾကည္တဲ့ ပုန္ကန္သူအုပ္စုအေနနဲ႔ ယင္း လ်ိဳ႕ဝွက္ ဘူတာရံုကို ေျခရာခံမိ ၿပီး န်ဴအီဗို သမၼတ အကူအညီနဲ႔ သူတို႔ ပိုင္နက္ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ၿပီး ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ထုတ္သြားဖို႔ ျပင္ဆင္ရေတာ့မယ္။ ကစားခန္းမ်ား၏ အခက္အခဲ အဆင့္ : 4.5/10 အခုဘိုကင္ လုပ္ရန္