တည္ေနရာ

တည္ေနရာ: ဒုတိယထပ္, ျမန္မာပလာဇာ, ၁၉၂ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ျ မန္မာ