ကမ႓ာတစ္ဝန္းရွိ လူ
ေပါင္း ၂၀၀,၀၀၀
ေက်ာ္ဟာ Breakout Escape ကစားနည္းကို ပါဝင္ကစားခဲ့ၿပီး
ျဖစ္သည္ ။

Malaysia, Canada,  USA, South Korea, Saudi Arabia, Korea and more!

Breakout ျဖစ္ေအာင္ဘယ္လို လုပ္မလဲ

ESCAPE ROOM GAME
ကစားသူ ၂ ေယာက္မွ ၈ ေယာက္ရွိ အဖြဲ႕သည္ အခန္းတစ္ခုအတြင္း ေသာ့ခတ္ထားျခင္းခံရမည္။
ဂိမ္းအခန္းတစ္ခု ႏွင့္ သင့္အတြက္ စြမ္းအားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ
သဲလြန္စမ်ားကို ရွာေဖြ၍ ပေဟဠိမ်ားကို ေျဖရွင္းပါ
တစ္နာရီအတြင္း mission မ်ားကို ေျဖရွင္း၍ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ပါ
သင္၏ စြမ္းအား ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မလား။ ဂိမ္းကစားရာတြင္ Breakout ျဖစ္ရန္ အကူညီအျဖစ္ စြမ္းအားတစ္ခုအား သင္တို႔ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ သည္။ သင့္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဂိမ္းမစတင္ခင္ တြင္လည္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

ဇာတ္ေကာင္မ်ား

FIRST IN THE WORLD

ဇာတ္ေကာင္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဂိမ္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါသလား။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္လုပ္ငန္းအတူလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေရာ စိတ္ဝင္စားပါသလား။

 

Section 1

FIND YOUR NEAREST OUTLET

UNITED STATES

CANADA

SAUDI ARABIA

MYANMAR

SOUTH KOREA

MALAYSIA

ခ်ိတ္ဆက္ပါ

3
2
1